Regulamin

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ZAMEL Sp. z o.o.
w ramach sklepu internetowego e-sklep.zamel.pl

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został ustalony przez ZAMEL Sp. z o.o. na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Wszelkie usługi dokonywane przez Sklep internetowy drogą elektroniczną świadczone są w oparciu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Użytkownik, który chce korzystać z usług świadczonych przez Sklep internetowy zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz przestrzegać jego zasad. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym rejestracja w Sklepie, jak i złożenie zamówienia, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.e-sklep.zamel.pl, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Właścicielem (przedsiębiorcą) Sklepu internetowego www.e-sklep.zamel.pl jest ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338, kapitał zakładowy: 758.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384737.
7. Dane do kontaktu ze Sklepem internetowym oraz do składania reklamacji:
a. e-sklep.zamel.pl, ZAMEL Sp. z o.o., ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
b. email: sklep@zamel.pl
c. telefon: ………………………..
8. Sklep internetowy nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość.
9. Sklep internetowy nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
10. Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć zakupione przez Użytkowników towary bez wad.
11. Właściciel Sklepu nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, a jego działalność oparta jest na powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

II. DEFINICJE
1. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu internetowego.
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia lub innej czynności prawnej, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sklep/Sklep internetowy – serwis internetowy będący własnością ZAMEL Sp. z o.o., dostępny pod adresem www.e-sklep.zamel.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupów.
4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną.

III. ZAKRES USŁUG
1. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży towarów elektrotechnicznych
2. Podane w Sklepie internetowym ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Użytkownika podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
5. Prezentowane na stronie Sklepu towary, wszelkiego rodzaju nazwy lub inne oznaczenia, a także inne informacje lub materiały są lub mogą przedmiotem ochrony prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej lub innych stosownych przepisów prawa.
6. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości towarów dostępnych w Sklepie internetowym.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Wymagania techniczne niezbędne do należytego korzystania z usług Sklepu internetowego są następujące:
a. dostęp do internetu
b. przeglądarka (Chrome w wersji co najmniej 12.0.0, Firefox w wersji co najmniej 11.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0)
c. monitor o rozdzielczości 1024×768;
d. włączona obsługa Cookies i Java Script.
e. Konto poczty elektronicznej

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających lub mogących naruszać prawa lub dobra osób trzecich, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, lub treści mogących zakłócać lub powodować uszkodzenie systemów komputerowych, w tym mogących zawierać wirusy.
3. W przypadku gdy Właściciel będzie miał uzasadnione podstawy do przyjęcia, że przesłane przez Użytkownika treści mają bezprawny charakter, Właściciel będzie uprawniony do podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie dostępu do takich treści.
4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Sklepu. Skutki prawne zakończenia korzystania z usług Sklepu określają przepisy prawa właściwe ze względu na okoliczności faktyczne danego przypadku.
5. Jeżeli do zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia zamówienia, w tym podaniu nieprawdziwych, wadliwych lub wprowadzających błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Sklep nie odpowiada wobec osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w zamówieniu bez ich wiedzy lub zgody.
7. Sklep nie odpowiada za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Złożenie zamówienia
1.1. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawdziwych danych personalnych i wysyłkowych. Następujące dane są niezbędne do zrealizowania zamówienia:
a. Imię oraz nazwisko
b. Adres e-mail
c. Numer telefonu
d. Adres wraz z kodem pocztowym

1.3. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie przez stronę internetową Sklepu.
1.4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę.
1.5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane i potwierdzane następnego dnia roboczego.
1.6. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie Internetowym.
1.7. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.
1.8. Do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
1.9. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych, nie będą realizowane.
1.10. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
1.11. Po potwierdzeniu zamówienia jedynym sposobem na jego anulowanie jest kontakt mailowy bądź telefoniczny ze Sklepem, z zastrzeżeniem, że Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu „WARUNKI ODSTĘPOWANIA OD UMÓW PRZEZ KONSUMENTÓW”.
1.12. Zamówienie, co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu. Zamówienie takie może zostać anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
2. Zapłata za towar :
2.1. Płatności w Sklepie internetowym można dokonać w następujący sposób:
a. przelew bankowy – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego:
ING 49105013151000000102637394
IBAN:
PL49105013151000000102637394
BIC:
INGBPLPW
Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek
b. PayU – system szybkich płatności online zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/
c. PayPal – system szybkich płatności online zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.paypal.pl/
d. Karta kredytowa – płatność dokonywana poprzez serwis PayU lub PayPal
2.2. Niedokonanie zapłaty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację Użytkownika z zawarcia umowy sprzedaży, a w konsekwencji anulowanie zamówienia i zwolnienie rezerwacji towaru. Brak zapłaty w sytuacji określonej w zadaniu powyżej nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych po stronie Użytkownika.
2.3. Dzień zapłaty za towar oznacza dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu lub potwierdzenie jej wpływu przez system szybkiej płatności (PayU, PayPal).
3. Realizacja zamówienia.
3.1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności za towar lub potwierdzenie jej wpływu przez system szybkiej płatności (PayU, PayPal)
3.2. Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie, na podstawie dostępności towaru Sklepu.
3.3. Standardowy czas oczekiwania na realizację zamówienia to 3 dni robocze.
Zamówienia o różnym czasie realizacji dla poszczególnych towarów wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia – po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zaksięgowania płatności za towar.
3.4. W przypadku braku dostępności całości lub części zamawianego towaru Użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym czasie realizacji zamówienia oraz będzie uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie jego dalszej realizacji, tj.:
a. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia lub
b. anulowanie części zamówienia albo
c. anulowanie całości zamówienia,
przy czym skorzystanie z któregokolwiek z powyższych rozwiązań nie powoduje żadnych negatywnych finansowo skutków po stronie Użytkownika, a ewentualna nadpłata zostanie niezwłocznie odesłana na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zaksięgowano płatność, chyba, że Użytkownik jednoznacznie wskaże inny prawidłowy rachunek bankowy.
4. Dostawa zamówienia
4.1. Składając zamówienie Użytkownik określa formę dostawy zamówienia
4.2. Wartości opłat podane są w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Dostawa
4.3. Dostawa towaru za pośrednictwem kuriera odbywa się zgodnie z regulaminem danej firmy kurierskiej.
4.4. W przypadku opóźnień dostawy z przyczyn niezależnych od Sklepu, Użytkownik będzie informowany drogą telefoniczną. Niemniej jednak Sklep zastrzega sobie możliwość jednodniowego opóźnienia dostawy co wynika z regulaminu firmy spedycyjnej.
4.5. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym do dostawy adresem, kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki oraz numerem telefonu, pod którym Użytkownik może uzgodnić warunki ponownej dostawy.
4.6. W związku z faktem, że w przypadku Użytkowników będących Konsumentami niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilę jej wydania Konsumentowi, Konsument powinien w obecności kuriera sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z zamówieniem. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Konsument powinien spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny/szkody, oraz zgłosić ten fakt Sklepowi na adres email podany w rozdziale I niniejszego Regulaminu.

VI. WARUNKI ODSTĘPOWANIA OD UMÓW PRZEZ KONSUMENTÓW
1. Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem za pośrednictwem strony www.e-sklep.zamel.pl (umowa zawarta na odległość) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej ze Sklepem w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Informację w tym przedmiocie należy przesłać na poniższy adres:
e-sklep.zamel.pl, ZAMEL Sp. z o.o. ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna
email: sklep@zamel.pl
4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie Sklepu lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, otrzyma od Sklepu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które